مدیریت

چگونه کارهارا به دیگران بسپاریم.

1- کارهایی که باید انجام شود را لیست کنید. 2- مشخص کنید که هر کس چه وظایفی را باید انجام دهد وچه نتایجی را انتظار دارید و مشخص کنید که چه تاریخی باید کار تحویل داده شود. 3- اشخاصی را انتخاب کنید که حداقل یک بار در انجام آن کار …

بیشتر بخوانید »